Política de Privacitat

Aquesta Política de Privadesa té per objecte facilitar informació sobre els drets que li assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”), així com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

Si teniu qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades personals, contacteu amb nosaltres a la següent adreça: info@tomasllopis.cat

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que es faciliten pels usuaris en aquesta web és Tomàs Llopis i Guardiola, amb DNI 73983259X i domicili a c/ La Pau, 25 de Pego 03780 (Alacant), d’ara endavant L’Empresa.

Introducció de dades a la web

L’usuari ha de garantir que les dades personals que facilita a L’Empresa són veraces i és responsable de comunicar qualsevol modificació, o canvi que s’hi produeixi.

Les dades de caràcter personal que s’introdueixin a la web han de ser aportades pel titular dels mateixos, que en tot cas ha de reunir els requisits d’edat i capacitat exigits per la Llei per fer-ho.

És possible que per accedir a algun servei del lloc web sigui necessari aportar certes dades que resulten obligatòries i que si no es faciliten puguin impedir l’accés al servei corresponent.

L’Empresa es reserva el dret a modificar, actualitzar i millorar aquesta política de privadesa en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana a l’usuari revisar-la de forma periòdica.

Finalitat del tractament

Les dades personals que ens faciliti, ja sigui a través d’aquest lloc web o per altres mitjans permesos en Dret, seran utilitzades exclusivament quan sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser aportades, o per complir obligacions legals quan correspongui.

Com a exemple i amb un caràcter enunciatiu i no limitatiu podran utilitzar-se per a:

a) La gestió i la tramitació de les seves sol·licituds com a usuari.

b) Comunicació dinformació sobre els nostres serveis.

c) Sol·licitud de documentació complementària i verificació de la mateixa.

d) Redacció, desenvolupament i compliment de contractes.

e) Contestació de dubtes, o resolució d’incidències que es puguin produir.

f) Realització d’enquestes de satisfacció per millorar la qualitat del servei.

Legitimació

La base jurídica, o legitimació que justifica el tractament de les dades personals que realitza l’empresa segons la finalitat per a la qual s’hagin obtingut podrà ser:

L’interès legítim de l’empresa per atendre requeriments d’informació realitzats a través del web, resoldre les sol·licituds efectuades en aquesta, execució d’un contracte, encara que tingui caràcter gratuït, etc.

El consentiment atorgat per linteressat, que podrà ser per rebre la informació sobre serveis, per a la realització denquestes, o per al desenvolupament daccions de màrqueting.

El compliment d’obligacions legals, com ara la resposta a sol·licituds d’informació sobre protecció de dades personals d’un usuari.

 

Termini de Conservació

El termini per a la conservació de dades personals es determina en consideració a la finalitat per a la qual han estat comunicats. Amb caràcter general serà el següent:

FINALITAT TERMINI DE CONSERVACIÓ
Gestió com a usuari registrat per rebre informació i publicitat, o participar en enquestes o accions de màrqueting. Fins a la baixa o cancel·lació de la subscripció per lusuari.
Compliment i/o gestió de contractes Temps necessari per a lexecució del contracte.
Atenció al client
Temps necessari per resoldre la sol·licitud, la comunicació o la incidència.

L’Empresa conservarà les dades personals facilitades pels usuaris durant el període legalment previst, degudament guardades i protegides per atendre les possibles reclamacions que puguin derivar-se del tractament de dades, i/o de les gestions realitzades, o fins a la sol·licitud de l’exercici del dret de oposició o supressió quan sigui procedent.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual han estat facilitats, per executar la relació contractual, o per complir obligacions legals.

Podran tenir accés a les seves dades personals els encarregats de tractament de l’Empresa, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de la seva activitat.

Atenent a la finalitat per a la qual s’han facilitat les dades, aquestes podrien comunicar-se:

a) Per a la prestació del servei, com els proveïdors del de subministrament tecnològic.

b) En cas de vendes/contractes: A qui ha d’intervenir per a la gestió i el correcte desenvolupament i execució del mateix, com per exemple a entitats financeres i serveis de logística, transport i lliurament.

c) Empreses de serveis de màrqueting i publicitat per a la realització de lactivitat corresponent.

d) Entitats de prevenció del frau, jutjats o tribunals o qualssevol altres administracions públiques, quan sigui procedent en compliment d’obligacions legals.

Podeu tenir accés a la llista completa de proveïdors amb accés a les vostres dades personals, sol·licitant-la a L’Empresa a través del correu electrònic info@tomasllopis.cat referint com a assumpte: llista de proveïdors.

Drets dels interessats

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan escaiguin, enviant un correu electrònic la adreça: info@tomasllopis.cat

Atès el caràcter personalíssim de l’exercici de qualsevol d’aquests drets, en sol·licitar-los heu d’adjuntar còpia del vostre Document d’Identitat, o document acreditatiu equivalent.

Si teniu qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades personals podeu consultar-lo a la següent adreça: info@tomasllopis.cat